Krimp de luchtvaart manifestatie Eelde

English follows under the Dutch part.

Zes regionale manifestaties met muziek, sprekers en een landelijk stiltemoment.

Nog nooit eerder werd er op zoveel Nederlandse luchthavens tegelijk actie gevoerd. Lees hier meer over waarom deze manifestaties worden georganiseerd.

Zaterdag 14 mei 2022
11:00 – 14:00 uur

Locaties:
Luchthaven Schiphol en regionale luchthavens Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht en dus Eelde, waar dit evenement over gaat.

Waarom doen we dit?

Minister Harbers heeft in het luchtvaartdebat aangekondigd in mei uitspraken te doen ten aanzien van Lelystad Airport. In juni is er een commissiedebat over regionale luchthavens. Daarom de landelijke manifestaties.

Een brede coalitie van bezorgde burgers organiseert op zaterdag 14 mei 2022 zes manifestaties op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Eelde en Lelystad. Zij protesteren tegen de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

De manifestaties bieden ruimte aan gerenommeerde sprekers, muziek en een landelijk stiltemoment. De burgers willen met de vreedzame bijeenkomsten tonen hoe breed en divers de wens voor krimp van de luchtvaart is. Zij pleiten voor krimp van Schiphol en sluiting van kleinere, verliesgevende luchthavens zoals Maastricht, Rotterdam, Lelystad en Eelde.

Nog nooit eerder werd op zoveel Nederlandse Luchthavens tegelijk actie gevoerd. Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de coronapandemie. Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid. De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen. Ook het grondpersoneel, zoals de bagageafhandelaars, op Schiphol staat bloot aan hoge concentraties ultrafijnstof van vliegtuigmotoren.

Op de site https://vliegherrie.nl laten duizenden Nederlanders weten wat de geluidsoverlast
van het vliegverkeer aanricht in hun persoonlijke levens.

Alarmerende IPCC-rapporten roepen steeds weer op tot krimp van de luchtvaart. De inmiddels definitief geworden Luchtvaartnota en de daaruit volgende luchtruimherziening monden uit in nog meer overlast en vervuiling, onder meer door laagvliegroutes als gevolg van de opening van Lelystad Airport en een vierde naderingsgebied voor Schiphol boven de provincies Utrecht en Gelderland.

Het luchtvaartbeleid in Nederland komt tot stand op basis van gebrekkige, veelal door de industrie zelf aangeleverde informatie. De burger wordt nauwelijks gehoord, waardoor tal van misstanden ontstaan als het niet meerekenen van geluid, stikstof- en CO2-uitstoot boven een bepaalde vlieghoogte, het ernstig belemmeren van woningbouw en het verlenen van oneerlijke fiscale vrijstellingen.

Zienswijzen en participatietrajecten hebben geen enkel effect gehad om totstandkoming en uitvoering van het beleid te verbeteren.

De Nederlandse overheid heeft het vliegverkeer decennialang gestimuleerd, onder meer met goedkope luchthaventarieven, btw- en accijnsvrijstellingen en het stimuleren van het mainport-model waarmee tientallen miljoenen buitenlandse reizigers met lage tarieven worden verleid tot een overstap op Schiphol.

Overlast is politieke keuze
Het resultaat van deze politieke keuze is dat bewoners in de omgeving van vliegvelden zich geconfronteerd zien met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. Het aantrekken van overstappers die niets besteden in ons land staat gelijk aan de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling.

Individuele burgers worden door gebrekkige of zelfs afwezige wet- en regelgeving nagenoeg niet beschermd tegen de negatieve gevolgen van het overmatige vliegverkeer. Vliegvelden opereren in ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten, zonder verplichte natuurwetvergunningen en zonder rekening te houden met de mensen onder de aanvliegroutes.
De breed gedragen manifestaties vormen een protest tegen de groei, de oneerlijke vrijstellingen voor de luchtvaartbranche en tegen het gebrek aan bescherming van mens en milieu tegen de overlast en vervuiling.

Met deze manifestaties hopen de burgers eindelijk gezien en gehoord te worden door de Haagse politiek.

De manifestaties op 14 mei 2022 starten om 11 uur ‘s ochtends, zijn vreedzaam en hebben nadrukkelijk niet tot doel de toegang tot de vliegvelden te beperken. De manifestaties zijn online te volgen via live streams op sociale media als Twitter, Facebook en Instagram.

In English:

Six regional manifestations with music, speakers and a national moment of silence.

Never before has action been held simultaneously at so many Dutch airports. Read more about why these demonstrations are being organised.

Saturday 14 May 2022
11:00 – 14:00 hrs.

Locations:
Schiphol Airport and regional airports Lelystad, Rotterdam, Eindhoven and Maastricht and so Eelde, which this event is about.

Why are we doing this?

Minister Harbers has announced in the aviation debate that he will make statements in May regarding Lelystad Airport. In June, there is a committee debate on regional airports. That’s why the national manifestations.

A broad coalition of concerned citizens is organizing six manifestations at Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Eelde and Lelystad airports on Saturday 14 May 2022. They will protest against the growing nuisance and pollution caused by air traffic.

The demonstrations will feature renowned speakers, music and a national moment of silence. With these peaceful gatherings, the citizens want to show how broad and diverse the wish is for a reduction in air traffic. They call for a reduction of Schiphol and the closure of smaller, loss-making airports such as Maastricht, Rotterdam, Lelystad and Eelde.

Never before has there been such a simultaneous action at so many Dutch airports. Air traffic over our country has been increasing again for several months after a relatively calm period during the corona pandemic. Now that the nuisance is growing again, residents realize how great the impact of excessive air traffic is on their living environment and health. The aviation industry has many harmful effects on society: it contributes significantly to dangerous global warming, much-needed house building becomes impossible and public health is threatened by noise pollution, emissions of ultra-fine dust and carcinogenic substances. Ground staff, such as baggage handlers, at Schiphol Airport are also exposed to high concentrations of ultrafine dust from aircraft engines.

On the site https://vliegherrie.nl thousands of Dutch people report on the noise pollution caused by air traffic.
noise pollution in their personal lives.

Alarming IPCC reports repeatedly call for a reduction in air traffic. The Aviation Policy Document, which has now become definitive, and the subsequent airspace review result in even more nuisance and pollution, including low-flying routes as a result of the opening of Lelystad Airport and a fourth approach area for Schiphol Airport above the provinces of Utrecht and Gelderland.

The aviation policy in the Netherlands is based on inadequate information, often provided by the industry itself. The public is hardly heard, which gives rise to numerous abuses, such as the non-calculation of noise, nitrogen and CO2 emissions above a certain flight level, the serious hindering of house building and the granting of unfair tax exemptions.

Opinions and participation processes have had no effect whatsoever on improving the formulation and implementation of policy.

For decades, the Dutch government has stimulated air traffic, for example by cheap airport charges, VAT and excise duty exemptions and the stimulation of the main port model, which has lured tens of millions of foreign travellers with (to) cheap ticket-prices to change flights at Schiphol.

Nuisance is a political choice
The result of this political choice is that residents in the vicinity of airports are confronted with far more nuisance and pollution than is necessary for a healthy contribution of aviation to the Dutch economy. Attracting flyers who spend nothing in our country equals the import of much unnecessary noise and pollution.

Individual citizens are hardly protected against the negative consequences of excessive air traffic by inadequate or even absent laws and regulations. Airports in our country operate without compulsory airport decisions, without compulsory natural law permits and without taking into account the people under the approach routes.
The widely supported demonstrations are a protest against the growth, the unfair exemptions for the aviation industry and against the lack of protection for people and the environment against the nuisance and pollution.

With these demonstrations, citizens hope to finally be seen and heard by politicians in The Hague.

The demonstrations on 14 May 2022 will start at 11 a.m. will be peaceful and are expressly not aimed at restricting access to airports. The demonstrations can be followed online via live streams on social media such as Twitter, Facebook and Instagram.

Details
Date:

mei 14

Time:

11:00 - 14:00

Evenement Categorie:

Meeting

Organisator

Extinction Rebellion Groningen

Email: xrgroningen@protonmail.com

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR