Stichting Vrienden van XR

De gelden van Extinction Rebellion Nederland worden beheerd door Stichting Vrienden van XR.

Contactgegevens

Rekeninghouder
Stichting Vrienden van XR
IBAN
NL86 SNSB 0783 1486 74
RSIN
859767176
KvK
74084852
Postadres
Postbus 19
6663 ZG Lent
e-mailadres
vriendenvanxr@tutanota.com

Doelstelling

Stichting Vrienden van XR heeft als doelstelling:

 1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering en/of promotie van hieraan gerelateerde maatregelen nastreven;
 2. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn; en
 3. Het doel zoals omschreven in punt 1 en 2 te verwezenlijken door:
  1. Het werven van donaties en fondsen;
  2. Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
  3. Het organiseren van activiteiten of bijeenkomsten; en
  4. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen en het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Klik hier voor de statuten (PDF)

Bestuur

Voorzitter
de heer Jan Bergstra
Nevenfuncties: Lid RvT Stichting Vogelopvang Utrecht; Voorzitter bestuur Stichting PATO; Lid Academia Europaea; lid KNAW; Zelfstandig onderzoeker @ Minstroom Research Utrecht
Secretaris
mevrouw Linda Moerland
Hoofdfunctie: Business controller FMCG
Penningmeester
de heer Harry Willemse
Hoofdfunctie: Productmanager Software for Service Providers
Nevenfunctie: voorzitter sportvereniging
Algemeen Bestuurslid
de heer Anne Maljaars
Hoofdfunctie: Customer Service Logistiek
Nevenfunctie: Algemeen bestuurslid bij Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging in Den Haag, Zuid-Holland en daarbuiten
Algemeen Bestuurslid
de heer Jouwert van Geene
Hoofdfunctie: Global Partnership Facilitator van Right2Grow bij Stichting The Hunger Project Nederland

Beloningsbeleid

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

De werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het laten organiseren van lezingen door vrijwilligers over de huidige stand van zaken omtrent klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het laten organiseren van trainingen door vrijwilligers over effectief actievoeren en demonstreren ten einde aandacht te vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere acties door vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
  • De ondersteuning gebeurt door het vergoeden van gemaakte materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten aan vrijwilligers;
  • De ondersteuning gebeurt tevens door het voorschieten van materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten ten behoeve van vrijwilligers; en
  • Voor grote demonstraties en andere acties die een grote voorbereidingstijd vereisen gebeurt de ondersteuning door het vergoeden van vrijwilligers die deze activiteiten organiseren middels het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding die ten hoogste €170,- per maand en €1.700,- per jaar bedraagt conform de Nederlandse regelgeving omtrent het vergoeden van vrijwilligers.
 • Het materieel ondersteunen van vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek door middel van het beschikbaar stellen van IT infrastructuur;
 • Het financieel mogelijk maken van de huur van ruimtes aan vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek; en
 • Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden zoals uiteengezet in werving en beheer van gelden zoals vermeld in het beleidsplan.

ANBI-status

Aan Stichting Vrienden van XR is per 28 februari 2020 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend door de Belastingdienst.ANBI logo

Beleidsplan en begroting

Financiële verantwoording

Budgetaanvragen en declaraties

Overige documenten