Stichting Vrienden van XR

De gelden van Extinction Rebellion Nederland worden beheerd door Stichting Vrienden van XR.

Contactgegevens

Rekeninghouder
Stichting Vrienden van XR
IBAN
NL86 SNSB 0783 1486 74
RSIN
859767176
KvK
74084852
Postadres
Postbus 19
6663 ZG Lent
e-mailadres
vriendenvanxr@tutanota.com

Uitgaven 2020

Hier vindt u de Staat van Baten en Lasten per 30 september 2020 en de toelichting op de staat van baten en lasten.

Uitgaven 2019

(zie voor de financiële jaarstukken 2019 onderaan deze pagina)

Uitgeven 2019

Doelstelling

Stichting Vrienden van XR heeft als doelstelling:

 1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering en/of promotie van hieraan gerelateerde maatregelen nastreven;
 2. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn; en
 3. Het doel zoals omschreven in punt 1 en 2 te verwezenlijken door:
  1. Het werven van donaties en fondsen;
  2. Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
  3. Het organiseren van activiteiten of bijeenkomsten; en
  4. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen en het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Bestuurders

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 3 personen:

Voorzitter
de heer Anne Maljaars
Secretaris
mevrouw Linda Moerland
Penningmeester
de heer Harry Willemse

Beloningsbeleid

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

De werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het laten organiseren van lezingen door vrijwilligers over de huidige stand van zaken omtrent klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het laten organiseren van trainingen door vrijwilligers over effectief actievoeren en demonstreren ten einde aandacht te vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere acties door vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
  • De ondersteuning gebeurt door het vergoeden van gemaakte materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten door vrijwilligers;
  • De ondersteuning gebeurt tevens door het voorschieten van materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten ten behoeve van vrijwilligers; en
  • Voor grote demonstraties en andere acties die een grote voorbereidingstijd vereisen gebeurt de ondersteuning door het vergoeden van vrijwilligers die deze activiteiten organiseren middels het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding die ten hoogste €170,- per maand en €1.700,- per jaar bedraagt conform de Nederlandse regelgeving omtrent het vergoeden van vrijwilligers.
 • Het materieel ondersteunen van vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek door middel van het beschikbaar stellen van IT infrastructuur;
 • Het beschikbaar stellen van een tweetal kantoorruimtes in Utrecht en Amsterdam aan vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek; en
 • Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden zoals uiteengezet in werving en beheer van gelden zoals vermeld in het beleidsplan.

ANBI-status

Aan Stichting Vrienden van XR is per 28 februari 2020 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend door de Belastingdienst.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Vrienden van XR kunt u hier raadplegen. Het huidige beleidsplan is vastgesteld door het bestuur op 29 juni 2020. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

Klik hier voor het volledige beleidsplan (PDF).

Financiële verantwoording

In het boekjaar 2019 heeft de stichting in totaal een bedrag groot € 114.585 aan fondsen verworven. Eenbedrag groot € 79.182 hiervan betrof donaties en giften van particulieren verworven via crowdfunding. Fondsen van subsidieversterkkers groot € 35.403 zijn verworven ten behoeve van specifieke grootschalige projecten ter bevordering van de doelstelling.

In het boekjaar 2019 heeft de stichting een bedrag groot € 63.279 besteed aan haar doelstelling. De bestedingen aan de doelstelling betroffen activiteiten, lezingen en trainingen met bewustwording omtrent klimaatverandering als onderwerp. Er is een bedrag groot € 40.830 gedoteerd aan de bestemmingsreserve activiteiten ten behoeve van toekomstige projecten.

Op 31 maart 2020 zijn de jaarstukken over het boekjaar 2019 vastgesteld door het bestuur. U kunt de jaarstukken 2019 hier raadplegen.