Stichting Vrienden van XR

De gelden van Extinction Rebellion Nederland worden beheerd door Stichting Vrienden van XR.

Contactgegevens

Rekeninghouder
Stichting Vrienden van XR
IBAN
NL86 SNSB 0783 1486 74
RSIN
859767176
KvK
74084852
Postadres
Postbus 19 6663 ZG Lent
e-mailadres
vriendenvanxr@tutanota.com

Doelstelling

Het doel van de stichting is;

 1. het financieel of materieel ondersteunen van initiatieven die bewustwording over de klimaatcrisis nastreven;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen ter ondersteuning van de Extinction Rebellion beweging.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. het werven van donaties en fondsen;
 2. het (deels) vergoeden van kosten die door de beweging gemaakt worden voor:

  • promotiemateriaal;
  • het organiseren van bijeenkomsten en trainingen;
  • het voeren van (protest) acties en demonstraties;
  • juridische procedures (niet zijnde boetes);
  • bewegingsopbouw, zoals de huur van ruimten;
  • vrijwilligersvergoedingen en vrijwilligersvergoedingen voor levensonderhoud.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Voorzitter
de heer Jan Bergstra
Nevenfuncties: Lid RvT Stichting Vogelopvang Utrecht; Voorzitter bestuur Stichting PATO; Lid Academia Europaea; lid KNAW; Zelfstandig onderzoeker @ Minstroom Research Utrecht
Secretaris
de heer Jouwert van Geene
Hoofdfunctie: Global Partnership Facilitator van Right2Grow bij Stichting The Hunger Project Nederland
Penningmeester
de heer Harry Willemse
Hoofdfunctie: Productmanager Software for Service Providers
Nevenfunctie: voorzitter sportvereniging
Algemeen Bestuurslid
mevrouw Angelique Cloosterman
Hoofdfunctie: Interim teamcoach, adviseur, trainer; momenteel in het HBO

Beloningsbeleid

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed. De werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door
vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het laten organiseren van lezingen door vrijwilligers over de huidige stand van zaken omtrent klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het laten organiseren van trainingen door vrijwilligers over effectief actievoeren en demonstreren ten einde aandacht te vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
 • Het financieel ondersteunen van demonstraties en andere acties door vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek;
  • De ondersteuning gebeurt door het vergoeden van gemaakte materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten aan vrijwilligers;
  • De ondersteuning gebeurt tevens door het voorschieten van materiaal-, promotie- en soortgelijke kosten ten behoeve van vrijwilligers; en
  • Voor grote demonstraties en andere acties die een grote voorbereidingstijd vereisen gebeurt de ondersteuning door het vergoeden van vrijwilligers die deze activiteiten organiseren middels het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding die ten hoogste €170,- per maand en €1.700,- per jaar bedraagt conform de Nederlandse regelgeving omtrent het vergoeden van vrijwilligers.
 • Het materieel ondersteunen van vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek door middel van het beschikbaar stellen van IT infrastructuur;
 • Het financieel mogelijk maken van de huur van ruimtes aan vrijwilligers die op geweldloze wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en gerelateerde milieuproblematiek; en
 • Het werven van donaties en fondsen voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden zoals uiteengezet in werving en beheer van gelden zoals vermeld in het beleidsplan.
CBF logo

Stichting Vrienden van XR is erkend door toezichthouder CBF.
Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort

ANBI logo

Aan Stichting Vrienden van XR is per 28 februari 2020 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend door de Belastingdienst.

Beleidsplan en begroting

Financiële verantwoording

Budgetaanvragen en declaraties

Overige documenten