Rebellie tegen de fossiele industrie

19–24 Mei, Rotterdam

Structuur

We zijn georganiseerd als een gedecentraliseerde structuur van kleine autonome groepen. Deze structuur is bedoeld om gezag te verdelen over personen in rollen met duidelijke mandaten, waardoor die personen in staat worden gesteld om beslissingen te nemen en acties te ondernemen – zonder de noodzakelijke consensus van een groep. We gebruiken groepsbeslissing alleen wanneer dit nodig is en niet standaard omdat het drastisch langzamer kan zijn. Ondanks onze gedecentraliseerde structuur zijn we zeer coöperatief en vragen we altijd om de inbreng van verschillende mensen uit verschillende groepen voordat we belangrijke beslissingen nemen.

Deze structuur stelt ons in staat om snel te reageren op snel veranderende situaties en tegelijkertijd de waardevolle lessen die we onderweg leren te institutionaliseren. Het succes van onze structuur wordt bewezen door het feit dat duizenden mensen met succes lokale Extinction Rebellion-groepen over de hele wereld hebben gecreëerd, ontwikkeld en versterkt.

Overzicht van werkkringen

Al het werk dat nodig is om eXtinction Rebellion Nederland als organisatie te laten functioneren is verdeeld over diverse kringen. Een kring wordt ook wel een cirkel genoemd. Iedere kring is een kleine autonome groep. Hieronder vind je een overzicht van de werkkringen van eXtinction Rebellion Nederland.

Lokale groepen
Voor meer informatie over lokale groepen bekijk de lokale groepen pagina. Om het werk binnen een lokale groep te organiseren kan een lokale groep besluiten om ook met werkcirkels te gaan werken.

Actie is belast met het organiseren van acties en alle logistieke aspecten daarvan. Zij nemen een leidende rol op zich bij het uitvoeren van de acties die XRNL voorstelt. Ze werken nauw samen met Legal om te kijken naar de legaliteit en juridische implicaties van de acties die ze plannen. Als onderdeel van de logistiek regelen zij al het (niet-kunst)materiaal voor acties, en zorgen zij ervoor dat andere noodzakelijke kringen betrokken worden bij en geïnformeerd worden over de acties die plaatsvinden. Zij voeren acties uit uit naam van XR, en zorgen ervoor dat er in Nederland diverse acties worden uitgevoerd die voldoen aan de 10 principes en waarden.

Arts in Action is verantwoordelijk voor het maken van posters, flyers, banners en andere artistieke uitingen die bijdragen aan de zichtbaarheid van XR. Zij zijn een groep theatermakers, muzikanten en kunstenaars die ideeën uitwisselen over het inbrengen van creativiteit in XR-acties. Ze organiseren materiaaldagen en creatieve workshops in afstemming met Actie & Logistiek en Outreach & Training over welke materialen en artistieke input nodig zijn voor acties en trainingsdoeleinden. Zij hebben volledige creatieve vrijheid om nieuwe XR materialen te maken, rekening houdend met de bestaande XR branding. Arts in Action zorgt ervoor dat XR Nederland een sterke beeldtaal ontwikkelt en zich uitdrukt op creatieve en gedenkwaardige manieren.

Wij bepalen en overzien de uitvoering van de strategie en de financiën van XR NL en lossen onvoorziene problemen op die niet binnen de grenzen van de mandaten van andere kringen kunnen worden opgelost.

Financiën houdt zich bezig met fondsenwerving, het maken van begrotingen voor trainingen en acties, en algemene vormen van financiële administratie. Zij zetten fondsenwervende acties op, doen oproepen voor donaties en doen aanvragen bij fondsen, maar beheren ook de bankrekening en betalen facturen en declaraties. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de begroting van projecten te overzien en een adequate financiële administratie over deze begrotingen te voeren. Zij zijn ook de kring die de eindbeslissing heeft over het budget voor acties en trainingen.

De kring “Future of Democracy” (FoD) wil meer veerkrachtige, inclusieve en participatieve gemeenschappen en democratieën opbouwen om samenlevingen aan te passen aan de steeds onzekerder omstandigheden van de klimaat- en ecologische noodsituatie.

Inclusion & Power houdt zich bezig met het verzachten van kwesties rond macht en inclusie/exclusie in heel XR. Ze nemen een expliciet antikoloniaal, antiracistisch, antiseksistisch, antiklassistisch, anti-neoliberaal, anti-islamofoob, anti-ableistisch, queer standpunt in over controversiële kwesties, in een poging XR inclusiever te maken. Inclusion & Power werkt samen met kringen om over deze kwesties te onderhandelen, waarbij ze nadenken over machtsstructuren binnen en buiten XR. Ze proberen mogelijkheden te bieden voor reflectie en begrip, om stappen te zetten naar meer regeneratief en open. Inclusion & Power ontwikkelt workshops en nodigt specialisten uit, en schrijft verklaringen over controversiële en relevante kwesties, en werkt aan educatief materiaal over kwesties van sociale en klimaatrechtvaardigheid.

De integratiecirkel heeft zich tot doel gesteld meer geïnteresseerden tot actieve rebellen te maken. Een deel van hun werk is gericht op het ontwikkelen van effectieve integratiestrategieën en deze via gidsen en workshops te delen met groepen. Ze staan in contact met de lokale groepsintegratoren en onderhouden contacten met cirkelintegratoren om hun werk te ondersteunen. Ook werken ze samen met de Tech-cirkel aan twee belangrijke projecten: Onze vrijwilligersbank waarin cirkels vacante rollen & taken kunnen plaatsen die geïnteresseerde rebellen kunnen oppakken. En ze werken samen aan Action Network, onze rebellen database, wat een handig hulpmiddel is voor gerichte mobilisatie. Ze hebben ook een reactief team dat verantwoordelijk is voor het beantwoorden van emails die we ontvangen op onze algemene mail accounts.

Het Juridisch team is verantwoordelijk voor het informeren en ondersteunen van XR-rebellen voor, tijdens en na acties over juridische aspecten. Zij ondersteunen lokale en nationale acties met juridische informatie, advies, instructies en mogelijke strategieën. Zij faciliteren arrestantenondersteuning, juridische waarnemers bij acties en de politie verbindingsgroepen binnen acties. Daarnaast denken zij na over juridische acties en voeren deze waar mogelijk uit, waarbij zij strategisch nadenken over het gebruik van juridische middelen om de missies van XR en andere organisaties te bevorderen. Zij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juridische informatie in trainingen en op websites, het onderhouden van een helpcentrum voor juridische vragen, en het oplossen van interne juridische kwesties. Zij zorgen ervoor dat de nodige juridische voorzorgsmaatregelen worden genomen bij lokale en nationale acties en in de dagelijkse XR-procedures en ondersteunen de gearresteerde rebellen.

Media en communicatie heeft het mandaat voor het onderhouden en ontwikkelen van infrastructuur voor interne communicatie en het verzorgen van alle communicatie met het publiek op het web en via sociale media. Dit betekent dat deze kring verantwoordelijk is voor sociale media, video’s en fotografie, alsook voor het contacteren van journalisten en het schrijven van mediaverklaringen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een perscommunicatiestrategie, het produceren van multimedia-inhoud, het adviseren van andere kringen over communicatiestrategie, het vertalen van inhoud en het op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen op het gebied van XR op internationaal niveau. Zij hebben de bevoegdheid om technische beslissingen te nemen met betrekking tot de communicatie-infrastructuur, het beheer van de webpagina en social media accounts, en het maken van persberichten/publiceren van media namens XRNL.

Outreach & Training verspreidt de boodschap over XR, betrekt mensen bij het organiseren, traint hen in burgerlijke ongehoorzaamheid en probeert de beweging te laten groeien. Outreach & Training bereikt en mobiliseert zoveel mogelijk mensen door het houden van lezingen, het verspreiden van flyers, het hebben van informatiestands op festivals, enz. Ze maken mensen bewust van de klimaat- en milieucrisis – en waarom mensen betrokken zouden moeten raken bij XR. Ze organiseren trainingen over Geweldloze Directe Actie (NVDA), over hoe de ‘Koers op Uitsterven en Wat ertegen te doen’ toespraak te houden. Ze integreren nieuwe Rebellen door het maken van documenten als deze en houden contact met geïnteresseerden door het schrijven van de Nieuwsbrief.

Political Strategy & Change definieert en overziet de eisen van de beweging en communiceert waarom deze eisen zijn gekozen. Zij leggen de link naar oplossingen van andere milieuorganisaties wanneer deze bijdragen aan het bereiken van onze eisen en onderbouwen de XRNL-eisen op de platforms van XRNL en in de media. Daarnaast werkt Political Strategy & Change samen met andere kringen en lokale afdelingen van XR NL bij het creëren en communiceren van hun eisen en het verzamelen van relevante informatie, nieuws en wetenschap om te delen met de XRNL gemeenschap. Zij nemen beslissingen over veranderingen in de vorm en onderbouwing van XR NL’s eisen, zolang deze de waarden van XRNL dienen. Hun verantwoordelijkheden omvatten het communiceren van XRNL’s doelen en eisen aan belanghebbenden en het helpen van andere kringen bij het begrijpen en verspreiden van de eisen.

De kring Regeneratieve Cultuur richt zich op het uitdragen van de regeneratieve cultuur in heel XR, alsmede op het instrueren en coördineren van (arrestanten)ondersteuning en welzijn voor, tijdens en na acties. Zij helpen bij het organiseren van trainingen in regeneratieve cultuur, voor zaken als bijeenkomsten of het bevorderen van regeneratie binnen cirkels. Ze zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de belangrijkste principes van de regeneratieve cultuur binnen alle communicatie van XR, en voor de aanwezigheid van de regeneratieve cultuur binnen trainingen en workshops. Zij zetten de welzijnsstructuur op tijdens acties, en verzorgen de welzijnstrainingen voor welzijnsmensen en affiniteitsgroepen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het omgaan met conflicten binnen de beweging en zorgen ervoor dat de gemeenschap van XR veilig blijft voor iedereen. Ze zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van andere cirkels bij de implementatie/uitbreiding van de regeneratieve cultuur.

Het algemene doel van deze kring is het vormen van allianties binnen de klimaatrechtvaardigheidsbeweging, en het ondersteunen van en samenwerken met andere groepen en coalities in Nederland, om zo te helpen bij het opbouwen van een beweging van bewegingen voor het bereiken van sociale en milieurechtvaardigheid.

De tech circle is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van de technische infrastructuur van XR NL. Zij ontwikkelen een platform om beschikbare rollen en taken in XRNL te vinden, een live streaming systeem om altijd aanwezig te zijn bij onze acties en een applicatie om de enorme hoeveelheid informatie in de beweging te doorzoeken. Zij beheren onze zelf gehoste cloudservice, gecodeerde e-mail, website en ledendatabase. Daarnaast zijn zij er verantwoordelijk voor dat XRNL zich houdt aan hoge privacy- en veiligheidsnormen die de persoonlijke informatie van XR rebellen beschermen, evenals andere waardevolle informatie binnen de beweging.