XR Onderwijs is een groep onderwijsprofessionals die zich grote zorgen maakt om de toekomst van hun leerlingen en studenten. Kinderen en jongeren worden het meest getroffen door de ecologische verwoesting; zij erven een wereld in crisis. Vanuit onze verantwoordelijkheid naar de generaties van morgen, scharen wij ons achter Extinction Rebellion. We staan achter het voeren van geweldloze acties om de overheid te overtuigen NU in actie te komen in tijden van de huidige klimaat- en ecologische noodsituatie.

Met XR Onderwijs eisen wij:

 1. Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen
  We eisen een einde aan kansenongelijkheid in de maatschappij en het onderwijs.
 2. Wees eerlijk over de klimaatcrisis
  Ook tegenover kinderen en jongeren, ook in de klas. Zij hebben het recht te weten wat aan de hand is. Maak klimaatonderwijs verplicht, wees waakzaam voor private belangen in de klas.
 3. Kom in actie
  Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daar is een radicale systeemverandering in het onderwijs voor nodig.
 4. Burgerberaad
  Laat kinderen en jongeren meebeslissen over hun klas, hun school, hun omgeving en het onderwijsbeleid.

Toelichting

Eis 0: het onderwijs alleen kan ongelijkheid niet oplossen. Maar er zijn structurele aanpassingen die ongelijkheid flink kunnen terugdringen, zoals het uitbannen van termen als ‘hogeropgeleid’ en ‘lageropgeleid’ of een gratis schoolmaaltijd.

Eis 1: Wees bijvoorbeeld eerlijk over de bio-industrie. Leerkrachten hebben de pedagogische tact die nodig is om de gruwelijke realiteit zacht te laten landen.

Eis 2: Burn-outs, propaganda in de klas en demotivatie van leerlingen zijn dagelijkse kost. Systeemverandering, aanpassing van het curriculum en controle op lesmateriaal is nodig.

Eis 3: Deze eis past bij de drie domeinen van het burgerschapsonderwijs: participatie, democratie en identiteit. Door kinderen en jongeren echte inspraak te geven bouwen we aan de democratie van morgen.

Werkwijze van XRO (kort)

 • XRO is een decentrale community, iedereen die de principes en kernwaarden van XR (zie hieronder) onderschrijft kan handelen in naam van XRO.
 • Initiatiefnemers organiseren zich in cirkels, waarbij men vrij is zich aan te sluiten of niet.
 • Wij streven naar een regeneratieve cultuur: XRO wil een netwerk zijn van mensen die mekaar ondersteunen.
 • Onderwijsprofessionals hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar XRO streeft naar systeemverandering zonder de verantwoordelijkheid bij individuen neer te leggen. We moeten niet onszelf of onze collega’s onder druk zetten, maar de overheid, schoolbesturen, de uitgeverijen en de instanties waar macht zich concentreert.
 • Wij beperken onze acties niet enkel tot demonstreren  Druk uitoefenen en verandering teweegbrengen kan op heel veel manieren, bijvoorbeeld door propaganda aan de kaak te stellen, pensioenorganisaties onder druk te zetten…
 • Wij stellen onze leerlingen en studenten een handelingsperspectief voor zodat ze niet meer handelingsverlegen zijn en zelf ook in actie kunnen komen.

Kernwaarden van XR

We organiseren onszelf in kleine, autonome groepen over de hele wereld. Deze groepen zijn verbonden door een structuur die constant ontwikkelt doordat we groeien en leren. We werken aan het bouwen van een decentrale beweging die staat voor deelname en inclusie. Iedereen die onze principes, waardes en missie ondersteunt is welkom:

 1. Wij Hebben een Gedeelde Visie op Verandering
  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.
 2. Wij Richten Onze Missie op wat Nodig Is
  Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.
 3. Wij Hebben Behoefte aan een Regeneratieve Cultuur
  oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.
 4. Wij Dagen ons Giftige Systeem en Onszelf Openlijk Uit
  Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering.
 5. Wij Hechten Waarde aan Reflectie en Leren
  Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.
 6. Wij Verwelkomen Iedereen en Alles wat je als Persoon Meebrengt
  Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 7. Wij Werken Actief aan het Inperken van Machtsstructuren
  Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen.
 8. Wij Vermijden het Beschuldigen en het te Schande Maken van Anderen
  Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel verantwoordelijk.
 9. Wij Zijn een Geweldloos Netwerk
  Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.
 10. Wij Baseren ons op Autonomie en Decentralisatie
  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan.

Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaarden kan namens Extinction Rebellion in actie komen.