Onze eisen

Wij eisen van de Nederlandse overheid:

1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

We worden wereldwijd geconfronteerd met een ongekende noodtoestand waarvan we zelf de oorzaak zijn. Door menselijk handelen is de atmosfeer nu al met 1,1°C opgewarmd en is de zesde massale uitstervingsgolf van het leven op aarde in gang gezet waarmee het voortbestaan van een miljoen plant- en diersoorten acuut wordt bedreigd. Zeespiegelstijging, bosbranden, hittegolven, extreme stormen en droogtes bedreigen gemeenschappen over de hele wereld en treffen de gezondheid, voedselproductie en het drinkwater van miljoenen mensen. Het risico om onomkeerbare kettingreacties (‘tipping points’) in de afbraak van klimaat en ecologische systemen te bereiken neemt toe. De huidige doelstellingen en concrete maatregelen voor de reductie van uitstoot zijn veruit onvoldoende, waardoor we nu afstevenen op een catastrofale opwarming van minimaal 3°C. Decennia lang hebben klimaatwetenschappers, activisten en politici zich ingezet om de klimaatcrisis en de afbraak van ecosystemen in te kleden met hoopvolle verhalen. In plaats van burgers en bedrijven aan te zetten tot actie, bleef het bij positieve voornemens en beloftes. Zo is de illusie in stand gehouden dat onze veiligheid niet in het geding is en dat we nog alle tijd hebben om deze situatie te bedwingen. Alleen als we de ernst van de noodtoestand in volle omvang onder ogen zien, en concrete daden als maatstaf nemen, is een grootschalige transitie mogelijk.

Het is de grondwettelijke plicht van de regering om haar burgers en milieu te beschermen en dus om eerlijk te zijn over de noodtoestand die ons bedreigt. De regering moet een klimaat en ecologische noodtoestand afkondigen en de noodzaak tot snelle en ingrijpende verandering actief communiceren. Daarbij moet zij erkennen dat de ecologische ramp en klimaatcrisis de hoogste prioriteit hebben en fundamentele verandering van de economie en samenleving vereist.

 

2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

De klimaatcrisis zorgt nu al voor de vernietiging van natuur en gemeenschappen, en dit zal toenemen met elke tiende graad extra opwarming. Ondertussen worden de ecosystemen waar ons bestaan van afhankelijk is door menselijk handelen vernietigd. Een langzame, geleidelijke transitie is na decennia van polderen zonder concrete actie verloren. We hebben een plicht jegens toekomstige generaties en gemeenschappen over de hele wereld om vermijdbaar lijden te voorkomen. Daarom moet de overheid direct bindende doelen stellen om voor 2025 de uitstoot van broeikasgassen af te bouwen en de afkalving van de natuur te stoppen.De Nederlandse overheid reageert allerminst adequaat op deze crisis. Keer op keer slaagt ze er niet in om de CO2 uitstoot significant terug te dringen en doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen te halen. Om deze noodtoestand het hoofd te bieden is ongekend snelle en ingrijpende verandering nodig in alle facetten van ons sociale en economische systeem. Hoewel het een uitdaging is om de uitstoot van CO2 per 2025 tot netto nul terug te brengen, moeten we ons richten op wat feitelijk nodig is om de veiligheid te waarborgen van Nederlandse burgers en gemeenschappen over de hele wereld. De atmosfeer onderhandelt niet, en wij net zo min.

De transitie naar een uitstootvrije economie moet rekening houden met de belangen van de meest kwetsbare groepen in Nederland en wereldwijd. De klimaatcrisis heeft disproportioneel grote gevolgen voor arme en gemarginaliseerde gemeenschappen. De historische en huidige verantwoordelijkheid van Nederland voor de uitstoot van broeikasgassen en milieuschade en beschikbare welvaart en technologische mogelijkheden, maken dat Nederland een voortrekkersrol moet nemen in de transitie waarin rechtvaardigheid centraal staat.

 

3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Voor een uitgebreide versie van deze eis, zie onze Burgerberaadgids!

Een Burgerberaad krijgt een mandaat van het parlement om via loting een representatieve groep burgers aan te wijzen die zich buigt over publiek beleid om de doelstellingen per 2025 op rechtvaardige wijze te bereiken. Deelnemers worden door experts en belanghebbenden op betrouwbare, gebalanceerde wijze geïnformeerd en delibereren openlijk in kleine, gefaciliteerde groepen, om uiteindelijk te beslissen over voorstellen voor concreet beleid.Dit probleem is te veelomvattend en complex om toe te vertrouwen aan een overheid die al decennia faalt om in actie te komen. Onder invloed van de lobby door grote bedrijven en afhankelijk van gunstige media-aandacht zijn parlement en kabinet niet in staat gebleken om een billijke en snelle transitie in gang te zetten.

Een Burgerberaad kan deze impasse doorbreken. Het machtigt burgers om het voortouw te nemen in de transitie, en geeft politici de mogelijkheid om te volgen zonder vrees voor politieke afstraffing. Het geeft een stem aan groepen die buitengesloten zijn van politieke besluitvorming en zorgt ervoor dat de lasten van de crisis eerlijk en op basis van rechtvaardigheid verdeeld worden. Met uitgebalanceerd, wetenschappelijk advies en vrij van politieke beïnvloeding, kunnen leden van het Burgerberaad overwogen beslissingen maken in het algemeen belang.

Burgerberaden zijn geen nieuwigheid. Het is een democratisch instrument dat al eerder met positief resultaat is ingezet in Ierland, Canada, Polen, België, India, en andere landen om ambitieus beleid te realiseren, en past binnen de participatieve politieke cultuur van Nederland.

Verdere bronnen over burgerberaden

Artikelen

Podcasts

Boeken

Webpagina’s en organisaties