Kom naar een mobilisatiedag op 8 augustus! (Nieuwsbrief 4 augustus)

04/08/2020

Beste lezer,

We hebben een mooie en belangrijke nieuwsbrief voor je, maar eerst…


BREAKING NEWS

Gisteren hebben 4 rebellen in Den Haag het eilandje in de Hofvijver bezet vanwege de figuurlijke en letterlijke afwezigheid van het huidige kabinet als het gaat om de klimaat- en ecologische crises.

De voorbereidingen van de Septemberrebellie op 15 september in Den Haag en 18 t/m 21 september in Amsterdam, zijn in volle gang: sommige rebellen offeren hun vakantie op om er een succes van te maken, sommigen doneren vanaf de camping, anderen gaan naar een mobilisatiedag.

❤️Kom naar een mobilisatiedag op 8 augustus❤️

We vragen je om jezelf samen met je vrienden goed voor te bereiden op een spetterende actieweek. Wil je een actietraining volgen, meer leren over hoe je kan helpen in de organisatie of hoe je je eigen creatieve ideeën kan realiseren, kom dan naar een mobilisatiedag: dan kan je mee doen met trainingen, workshops, brainstorms en gezamenlijke maaksessies (denk aan spandoeken, outfits en vlaggen). Ook zijn er sessies waarbij je gelijkgestemde rebellen kan vinden om een affiniteitsgroep* (AG) mee te vormen.

8 Augustus: Mobilisatiedag Amsterdam

8 Augustus: Mobilisatiedag Utrecht

8 Augustus: Mobilisatiedag Wageningen

8 Augustus: Mobilisatiedag Eindhoven

* Een AG is een groep gelijkgestemde rebellen met een gezamenlijke missie die tijdens de actie goed op elkaar letten.

Afgelopen zaterdag was de eerste mobilisatiedag van Nederland in Rotterdam! Hier wat impressies:


Terugblik Oktober
De waarheid over de klimaat- en ecologische crisis spoorde meer dan duizend rebellen in oktober 2019 aan om de straten van Amsterdam op te gaan tegen het giftige systeem. Samen trokken we de aandacht van het hele land en inspireerden we velen om zich aan te sluiten bij de rebellie.

Stel je voor dat nog honderden, duizenden mensen zich aansluiten bij de Septemberrebellie. Als we genoeg druk zetten, kunnen we zorgen dat er een burgerberaad komt waarin burgers (en niet bedrijfslobbyisten) gaan meebeslissen over onze levens en voorstellen doen die wel effect hebben.

We kregen veel enthousiaste reacties na de aankondiging van de Septemberrebellie. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen hunkeren naar actie, naar hoop, naar liefde en naar rebellie! We zijn niet alleen!

Lees hier meer over onze plannen om op te staan voor het leven!

Kan je er niet bij zijn in september, maar wil je helpen om de actie zo succesvol mogelijk te maken?
Dan kan je ons ook financieel steunen; elke gift is hard nodig om deze actie zo groot mogelijk te maken, het is bijvoorbeeld nodig voor het huren van apparatuur, het maken van banners, het realiseren van promotiemateriaal en veel andere dingen. Voor meer informatie over waar we precies donaties voor gebruiken, lees meer op onze donatiepagina.

Zoals oktober bewees, is de enige manier om een rebellie groot te maken, de hulp van vele mensen zoals jij, Bas. Om te helpen kun je je aanmelden voor het Facebook evenement, een affiniteitsgroep vormen en de rebellie delen in je netwerk.

Wil je op de hoogte blijven van de plannen? Sluit je aan bij een broadcast groep op Whatsapp of Telegram, dit is de snelste en meest directe manier om nieuws te ontvangen over de acties (je krijgt ongeveer 1 a 2 berichten per maand).

Je hoeft niet te wachten tot september om te rebelleren! In Amsterdam en Utrecht zijn er bijvoorbeeld fietsacties: spring op je fietsie voor ‘n eerlijke transitie!

10 minuten tijd? Vul een korte vragenlijst in en help ons om de regeneratieve cultuur (1 van XR’s 10 kernwaarden) toegankelijker en diverser te maken.

We komen in opstand omdat de politiek het echt niet gaat oplossen. Daarom eisen we een Burgerberaad voor het Klimaat.

Lobby eruit, burgers erin!

Lees de volgende nieuwsbrief waarom we dat willen.

Met liefde, woede en respect,

Extinction Rebellion NL


Dear reader,

We have a beautiful and important newsletter for you today, but first…

BREAKING NEWS

4 rebels in The Hague have occupied the island in the Hofvijver. The climate crisis does not go on holiday!


The preparations for the rebellion on september 15 in the Hague and 18 to 21st of september are thus in full swing: some rebels are sacrificing their holidays to make it a success, some donate from the camping, others go to a mobilization day.

❤️Come to a mobilization day on the 8th of August❤️

One of the best ways to prepare for the september rebellion! Would you like to attend an action training, learn how you can help in our organization or how to realize your own creative ideas? Then come to a mobilization day where you can participate in trainings, workshops, brainstorms and creative sessions. There will also be sessions where you can find like-minded rebels to form an affinity group with.

8 Augustus: Mobilisatiedag Amsterdam

8 Augustus: Mobilisatiedag Utrecht

8 Augustus: Mobilisatiedag Wageningen

8 Augustus: Mobilisatiedag Eindhoven

Last Saturday the first mobilization day of the Netherlands took place in Rotterdam! Here are some impressions:

Throwback October

The truth about the climate and ecological crisis urged more than a thousand rebels in October 2019 to take to the streets of Amsterdam in rebellion against the toxic system. Together we drew the attention of the entire country to the climate emergency and inspired many to join the rebellion.

Imagine if hundreds, a thousand more rebels joined the September rebellion. If we put enough pressure, we can make sure that there will be a citizens’ assembly and that citizens will really have a say in our lives (instead of corporations).

We got a lot of enthusiastic reactions after the announcement of the September Rebellion. It is heartwarming to see that we are all longing for action, for hope, for love and rebellion! We are not alone!

Read more about our plans to stand up for life here!

Can’t be there in September, but would you like to help make the action as successful as possible?

Then you can also support us financially; every donation is badly needed to make this action as big as possible, for example for renting equipment, making banners, realizing promotional material and many other things. For more information about what exactly we use donations for, read more on our donation page.

As October proved, the only way to make a rebellion great is with the help of many people like you, Bas. To help, you can sign up for the Facebook event, form an affinity group, share the rebellion in your network.

Do you want to keep up with the plans? Join a broadcast group on Whatsapp or Telegram, this is the quickest and most direct way to receive news about the actions (you get about 1 or 2 messages per month).

You don’t have to wait until September to rebel! In Amsterdam and Utrecht, for example, there are bike actions: jump on your bike for a fair transition!

10 minutes spare time? Just answer our short questionaire to improve out regenerative culture (1 of our core values) .

We rise because we need solutions beyond politics. We demand a Citizens Assembly about the climate.

Corporate lobby out, people in!

Our next newsletter takes a closer look at Citizens Assemblies.

With love, rage and respect,

Extinction Rebellion NL

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join