Tijd voor radicale verandering

17/11/2019

Foto: Annelene Schulze

Wageningen, 15-10-19

Het protest van Extinction Rebellion (XR) waarmee ik zaterdag heb meegedaan heeft mijn blik op klimaatactie en op de beweging zelf veranderd. Voordat ik meedeed, vond ik deze beweging teveel in-your-face, te radicaal misschien zelfs. Ik dacht dat dit een beweging was waar slechts een specifiek deel van de samenleving in kon participeren. Pas na enkele vooroordelen los te laten en open te staan voor verandering, kon ik de echte waarde van XR zien.

Voor deze week was ik niet betrokken bij XR. Ik ging voor de eerste keer kijken op donderdag, waar ik besloot om op zaterdag mee te gaan doen. Met dit artikel wil ik mijn visie op XR en de verandering delen, en daarmee hopelijk een paar mensen inspireren om ook over hun initiële weerzin heen te kijken en zich op een of andere manier aan te sluiten. Ik zal dit doen door enkele voorbeelden te geven van hoe ik XR zie, en van welk beeld ik denk dat de samenleving van XR heeft en waarom dit beeld niet het juiste is – eindigend, natuurlijk, in een hoopvolle toon.

Dit protest was niet alleen volledig vreedzaam en geweldloos, maar het stond ook bol van positieve vibes en een gevoel van saamhorigheid. Zoiets heb ik zelden eerder gevoeld. Er werd gelachen tijdens het protest. Er werd gepraat met de politie. Er waren leuzen en er werd gezongen. Er was een speech en er was ondersteuning voor iedereen die door de actie emotioneel geraakt was. Dit is bijzonder – uitzonderlijk! Niet alleen protesteerden we als XR, we hebben ook op een positieve manier aan Nederland laten zien dat praten over klimaatverandering niet genoeg is. De tijd van radicale actie is aangebroken. Dit is de kracht van XR: samen, als bezorgde burgers, denken we dat nu de tijd is om een draai van 180 graden te maken, om radicaal te veranderen en dat we dit op een vreedzame manier moeten laten zien. Met radicaal bedoel ik acties die invloed hebben op ons leven op elke denkbare manier. Deze verandering is zo omvangrijk en zo moeilijk voor te stellen (laat staan accepteren), dat we ons hierop moeten voorbereiden en dat we ons op deze veranderingen moeten bezinnen. Dit betekent acceptatie en flexibiliteit in ons gedrag. Het is niet meer dan normaal dat dit moeilijk te accepteren is; ook de mensen van XR vinden dit moeilijk, wij zijn immers net zo goed mensen met onze eigen reflexen en gewenningen. Het accepteren van deze verandering is de eerste stap! Dat dit accepteren moeilijk is, wordt in de manier waarop de meeste politici en media XR zien, niet zonder meer als positief beschouwd.

Er zijn veel manieren om de XR beweging te framen, maar over het algemeen heb ik het gevoel dat de mensen van XR op een negatieve manier worden gezien als ‘hippies’ en werklozen. Ook binnen XR geldt dit frame soms. Maandag bij DWDD, merkte een vertegenwoordiger op dat er gitaar en ukelele werd gespeeld. Met alleen dit frame ga je echter voorbij aan de diversiteit van XR en het bevestigt de misvatting dat XR bestaat uit ‘hippies’ en dergelijke. XR is zeer divers en het is nodig om deze diversiteit te tonen om zo collectieve steun te krijgen vanuit de samenleving. XR is een zogeheten grassroots organisatie, voor 99% georganiseerd door vrijwilligers uit alle lagen van de samenleving. Ik beschouw mezelf niet als een doorgewinterde hippie en toen ik donderdag protesteerde ontmoette en stond ik zij aan zij met een filmmaker, met studenten, met een voormalig politieagent, met een loodgieter, enzovoorts. Het is nodig om dit uit de hippie-sfeer te brengen zodat men ziet dat dit niet een probleem is waar alleen hippies zich druk om maken. Het is een probleem dat ons allemaal zal raken, even hard, ongeacht waar je vandaan komt en of je een baan hebt of niet. Klimaatverandering zal niemand ontzien; het maakt geen onderscheid tussen mensen die geloven dat het hun leven zal beïnvloeden of tussen mensen die hippie zijn of niet. Het negeren van de radicale veranderingen die we moeten maken, hoe pijnlijk ze ook zijn, is geen optie.

Dit zijn de discussies die we moeten voeren en deze discussies moeten constructief en inhoudelijk zijn. Als een verslaggever van PowNed langskomt en, in een poging je in diskrediet te brengen, opmerkt dat ‘je chocolade eet en dus bijdraagt aan het probleem’, dan zou je antwoord moeten zijn dat dit exact het probleem is. Dat je wil veranderen maar dat je dat niet alleen kan en dat het-niet-alleen-kunnen precies de reden is dat jij hier bent. Je antwoord zou moeten zijn dat ‘je je vleesconsumptie , plastic gebruik en vliegen beperkt, maar dat deze manier van het in diskrediet brengen van een actie of een individu zeer schadelijk is.’ Alles wat ik, en elk ander mens, doe heeft een impact op de omgeving. En niemand is perfect, maar we doen ons best. ‘Met dit in het achterhoofd, nu je je vervelende commentaar hebt geleverd, zullen we praten over de kwestie zelf en de inhoud?’ Alle kleine verbeteringen die wij als individuen proberen door te voeren laten zien dat het ons wat doet, maar dat de huidige manier van leven en het systeem waarin we leven zijn niet duurzaam zijn en dienen te veranderen.

Als we de XR protesten in de context van de andere protesten van deze week plaatsen, is aan de reactie van de autoriteiten te zien hoe groot het probleem werkelijk is en hoe groot het gebrek aan bereidheid om de nodige veranderingen te accepteren. Op zaterdag, toen een groep van XR de blokkade probeerde te bereiken aan het begin van het protest, reageerde de politie op gewelddadige wijze. De XR protesten zijn voorzichtig en professioneel opgezet, met uitgebreide gesprekken met de politie en andere autoriteiten. En hoewel het steeds wordt benadrukt en het ook daadwerkelijk zo is dat XR geweldloos protesteert, vond de politie het toch nodig om hun wapenstokken te trekken en mensen te slaan. Tijden alle XR acties deze maand werden in Nederland 300 mensen gearresteerd. De boeren waren vergelijkbaar in de manier waarop ze wegen blokkeerden en het publieke leven verstoorden. Vooral in Groningen, waar een deur werd ingebroken door boze boeren, was het raak. Op locatie zelf werd er niemand gearresteerd. Als dit mensen van XR waren geweest, was de reactie denk ik heel anders geweest. Het boerenprotest in Den Haag, veroorzaker van de grootste files ooit in Nederland, was vele malen meer verstorend dan die van XR. De boeren kregen echter niet met politiegeweld te maken en er werden slechts 7 arrestaties verricht.

Het punt wat ik wil maken is niet of de de boeren een punt hebben of niet, en zeker niet dat de boeren geweld hadden moeten ondervinden van de politie. Het punt is het schokkende verschil tussen het handelen van de autoriteiten gedurende de XR protesten en de boerenprotesten. Dit illustreert voor mij slechts dat we bang zijn voor de gevolgen van klimaatverandering en dat we dit nog niet durven te accepteren! De meeste mensen geloven dat klimaatverandering echt is en dat het ons allemaal zal aantasten. Maar nu moeten we beginnen met handelen en radicale veranderingen voorbereiden en ons voorbereiden op hoe die ons leven zullen aantasten.

Tot slot moeten we iedereen betrekken bij deze discussies, want het gaat niet om XR, het gaat om klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Als je je niet op je gemak voelt of je voelt dat dit niet de goede manier is om je mening te uiten, dan is dat oké. Het gaat erom je steun te betuigen aan het feit dat er actie moet worden genomen door de overheid en dat de tijd daarvoor nu gekomen is. Je hoeft niet in de blokkade te zitten, maar je kan buiten de blokkade staan en je steun betuigen, want XR laat zien: genoeg is genoeg. En vanzelfsprekend, als je je in de blokkade wil aansluiten: aarzel niet! XR is professioneel georganiseerd; ze weten wat ze doen en ze zijn er voor je wanneer je gearresteerd wordt, en – belangrijker – wanneer je weer wordt vrijgelaten.

 

Het maakt niet uit of je een boer bent of een hippie, een politieagent, een accountant, of een ambtenaar: klimaatverandering gaat ons allemaal beïnvloeden. We zouden dit allemaal moeten accepteren en op de een of andere manier laten zien dat het tijd is voor radicale verandering. Deze verandering kan alleen plaatsvinden als je je ervoor openstelt en als je ontvankelijk bent voor nieuwe manieren van leven en handelen. En dit is mogelijk. Dus wees ontvankelijk en kom langs. De XR protesten, hoewel geweldloos en met een lach, zijn er niet voor de gein maar ze zijn er om radicale verandering te eisen. Dus laat die lach zien, ga de hort op en sluit je op een of andere manier aan – vreedzaam!

 

Blijf groen,

 

Een bezorgde burger

 

Wageningen, 15-10-19

Having participated in this Saturday’s protests with Extinction Rebellion (XR) has changed my view on climate action and definitely on the movement. Before I participated, I thought of this movement as being too in-your-face and maybe too radical, and a movement that only a specific part of society would be a part of. However, only after letting go some prejudices and being open for change, I saw the true value of XR.

I was not involved with XR before this week and visited for the first time on Thursday, after which I decided to participate on Saturday. With this article, I want to share my views on XR, the change and hopefully inspire at least some people to also to get over their initial reflex and join in one way or the other. I do this by giving several examples of how I see XR, how I think society portrays XR and why this is not the way to go, ending, of course, on a hopeful note.

Not only was this protest completely peaceful and non-violent, it was full of positive vibes and a feeling of collectiveness, I have not often felt before. There were smiles during the protest, there were talks with the police, there was chanting and singing, there was a speech and there was mental and reflective support for all those emotionally impacted by the actions. This is very special and extra-ordinary! Not only did we protest as XR, we also showed in a positive manner to the Netherlands that talking about climate change is not enough and that the time of radical action has arrived. This is the power of XR, that together, as concerned citizens, we think the time has come to turn 180 degrees, to change radically and to show this need peacefully. With radical, I mean actions that will impact our lives in every dimension that we can think of. Since this change is so-impactful and since this is hard to even image, let even alone accept, we have to prepare ourselves for this and reflect on this change. This means acceptance and flexibility in our behavior. That this is hard to accept is normal and is something that XR people will also find difficult, as we are also human beings with our own defaults. Acceptance of this change is the first step! However, that this is hard to accept is something that is reflected widely in the ways that people, most politicians and the media sees XR, as not per se positive.

There have been many ways of framing the XR movement, but generally I feel that XR is being reflected in negative ways as being ‘hippy-like’ and consisting of unemployed people. And this way of seeing XR is sometimes also reflected from within XR. Monday at DWDD, a representative mentioned that there were people playing guitar and Ukulele. Using only this way of framing does not show the diversity of XR and only confirms the fallacy that XR consists of ‘hippies’ and the like. However, XR is diverse and there is a need to show this diversity in order to gain collective support from most people. XR is a grassroots organization, for 99% run by volunteers from all walks of life. I do not consider myself a full-on hippy and when I was protesting on Thursday, I met and did this together with a filmmaker, with students, with a former police agent, with a plummer and with so many other people. Bringing this out of the ‘hippy’ sphere is needed to show that this is not a problem that only ‘hippies’ care, but something that will hit all of us, equally as hard, no matter where you are from or whether you have a job or not. The impacts of climate change will affect us all, it does not distinguish whether you believe that your personal life will be severely impacted or whether you are a ‘hippy’ or not. Ignoring these radical changes we have to make, how painful they are, are not an option.

These are the discussions we have to be involved in and these discussions have to be constructive and have to be about the content. When a PowNed reporter comes by and mentions that ‘you’re eating chocolate, so you’re contributing to this problem’ and they try to discredit you, your answer should be that this is exactly what the problem is. That you want to change, but you cannot do this alone and that not-being-able-to-do-this-alone this is exactly why you are here. You’re answer should be that ‘you’re reducing on meat, on plastic and on flying, but that this way of discrediting any action of an individual is very harmful’. Everything I, and for that matter anyone else does, is gonna have an impact on the environment, and no one is perfect, but we try our best. ´So, knowing all this, and after you have made your annoying comments, let’s talk about the issue and the content´. ‘All the small improvements we, as individuals try to achieve, show that we all care, but that this current way of living and the current system we live in, are not sustainable and therefore have to change.’

Placing the XR protests it in the broader context of protests these weeks, the response of the authorities shows the extent of the problem and the non-willingness to accept the changes we have to make. On Saturday, when a group of XR tried to enter the blockade in the beginning of the protests, they were met with police violence. The XR protests were carefully and professionally set-up, with extensive talks with the police and other authorities, and although it has been continuously stressed and although it showed that XR is protesting non-violently, the police thought it was still needed to take their sticks out and start hitting on some people. Also, during all XR actions of this month, around 300 people were arrested. On the other hand, the farmers´ protests of this week were similar in blocking streets and hindering public life. Especially in Groningen, when the door of the municipality building was forced open by angry farmers, no one was arrested. If this would have been people from XR, I think the response would have been very different. The farmer protests in Den Haag were much more impactful on public life, creating the largest traffic jams ever in the Netherlands, however, they were not met with violence and there were only 7 arrests.

The point I want to make is not whether or not the farmers have a point and definitely not that there should have been violent actions against the farmers, but the striking difference in performance of the authorities during the XR and farmers’ protests. This, to me, only reflects that we are scared of the impacts of climate change and that we do not yet want to accept change! Most people believe that climate change exists and that it affects us all, but now we have to start acting and prepare for the radical changes we have to make and how they will impact all of us.

Finally, we have to include everyone in these discussions because this is not about XR, it is about climate change and its impacts. If you do not feel comfortable or if you do not feel like that this way of showing your opinion is the right way, that is okay. It is about showing your support that action has to be taken from the government and that it has to be taken now. You do not have to sit within the blockade, but you can be out of the blockade and show your support, because what XR does, is showing that enough is enough. And of course, if you want to join the blockades, do it! XR is professionally organized, they know what they are doing and they are there for you when you get arrested, and more so, when you get out.

It does not matter if you are a farmer or if you are a hippy, from the police, an accountant or a civil servant, we will all be impacted. We all have to accept this and show one way or another that radical change has to happen. This change can only occur if you are open to it and if you are open to new ways of living and acting. And this is possible. So have an open mind and come by. The XR protests, although peaceful and done with a smile, are not for fun, but to demand radical change. So put on a smile, go out there and join in one way or another, and do so peacefully!

 

Stay green,

A concerned citizen

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join