Wie wij zijn

Wij zijn jou. Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land, van alle leeftijden, met allemaal ons eigen verhaal. En wij maken ons zorgen om de toekomst van onze aarde, om de toekomst van onze kinderen en om ons bestaan als mensen, samen met al het leven op deze planeet.Onze overheid doet niets om de ecologische crisis het hoofd te bieden. Wij voelen een morele plicht om in opstand te komen, ongeacht onze politieke of maatschappelijke achtergrond. Want we moeten NU HANDELEN.De geschiedenis leert dat vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid de meest effectieve manier is om politieke en maatschappelijke verandering geweldloos tot stand te brengen. Samen bouwen we een wereld die de uitdagingen van deze klimaatcrisis het hoofd biedt en de wil en de middelen kan vinden om de overgang waar te maken naar een werkelijk duurzame samenleving.

Wij geloven dat iedereen deel heeft aan een duurzame toekomst. Iedereen in de samenleving moet kunnen meebeslissen over onze toekomstige koers als mensheid.

Sluit je aan en kom in opstand voor het leven.

Wij hebben te maken met een wereldwijde, ongeëvenaarde, noodtoestand. Onze politieke leiders doen te weinig hiertegen en beschermen de winsten van het bedrijfsleven ten koste van burgers. Wij, burgers, accepteren dit niet langer. Wij eisen verandering, als antwoord op de crisis waarin we ons nu al bevinden.

Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering helder waarneemt en wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie die in staat is om iets ertegen te ondernemen. Het moment om te handelen is nu. Om te overleven, moeten we al het mogelijke doen.

Meer weten?

Contact

Pers & Media

Wij zijn… jou?

Je bent altijd van harte welkom om je aan te sluiten en mee te doen. Als je onze uitgangspunten en kernwaarden onderschrijft, heb je hiervoor geen toestemming nodig. XR is een beweging waarin alle deelnemers een gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid hebben.

De tijd dringt: we moeten in actie komen voor onze aarde. Ook moeten we zorgen voor onszelf en voor iedereen om ons heen.

Onze opstand wordt gevoed door onze liefde voor het leven en die liefde groeit, omdat we bereid zijn om het beangstigende van deze tijd recht in de ogen te zien. Rouwen zien we als deel van dit werk. Er zijn binnen Extinction Rebellion verschillende groepen die zich bezighouden met verbinding en ondersteuning zoals ‘Regenerative Culture’, de ‘Art Group’, ‘Outreach & Training’, diverse mediagroepen – en er komen steeds meer lokale groepen (onder meer Groningen, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam).

En hier is een lijst met leesvoer (in het Engels) waar je wat aan kunt hebben.

 

UITGANGSPUNTEN & KERNWAARDEN

 1. WIJ HEBBEN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE OP VERANDERING

  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen

 2. WIJ RICHTEN ONS OP WAT NODIG IS

  Daarbij willen we 3,5% van de bevolking mobiliseren. Dit is de kritische massa die nodig is om een systeemverandering tot stand te brengen.

 3. WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN DUURZAME CULTUUR WAARIN PLAATS IS VOOR HERSTEL

  Ofwel: een gezonde, weerbare en veerkrachtige samenleving die meebeweegt met de omstandigheden.

 4. WIJ DAGEN ONSZELF UIT EN STELLEN HET VERRE VAN DUURZAME HUIDIGE SYSTEEM OP DE PROEF

  Door buiten onze comfort zone te treden en door in actie te komen voor verandering.

 5. WIJ HECHTEN WAARDE AAN LEREN EN REFLECTIE

  waarbij we een cyclus van actie, evaluatie en reflectie doorlopen waaruit we onze lessen kunnen trekken, nieuwe dingen kunnen leren en vervolgens weer over kunnen gaan tot actie. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

 6. IEDEREEN IS WELKOM EN WIJ WAARDEREN ALLES WAT JE MEEBRENGT

  We willen laagdrempelig zijn en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt binnen de beweging.

 7. WIJ ZETTEN ONS ACTIEF IN VOOR HET INPERKEN VAN MACHTSSTRUCTUREN

  In plaats van naar macht streven we naar gelijkwaardige en eerlijke participatie door iedereen.

 8. TERECHTWIJZINGEN EN BESCHULDIGINGEN VERMIJDEN WE

  We leven in een verre van duurzaam en zwaar toxisch systeem, maar niemand is daar individueel voor verantwoordelijk.

 9. WIJ ZIJN EEN GEWELDLOOS NETWERK

  Uitgangspunt van onze strategieën en tactieken is geweldloosheid. Wij zijn van mening dat dit de meest efficiënte manier is om tot fundamentele veranderingen te komen.

 10. AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE STAAN BIJ ONS CENTRAAL

  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om de bestaande politieke en economische macht op de proef te stellen. Iedereen die onze kernprincipes en waarden erkent en daarnaar handelt, kan namens Extinction Rebellion/RisingUp actie ondernemen!

 

VISIE

Een wereld verwezenlijken waarin de samenleving en ons leefmilieu zich op een vruchtbare manier met elkaar kunnen verweven. Waarin we hoop bieden en elkaar de ruimte geven zodat we de richting die ons leven neemt, en onze toekomst, zelf kunnen bepalen. Een inclusieve wereld, waarin we bewust werken aan de verwezenlijking van heldere en eerlijke , collectieve besluitvormingsprocessen, zodat onze scheppingskracht op de voorgrond treedt en we de verscheidenheid van onze talenten erkennen, vieren en laten opbloeien.

 

MISSIE

Het vuur van een creatieve opstand aansteken, én brandend houden, om de noodzakelijke veranderingen in ons politieke, economische en sociale landschap teweeg te brengen. Iedereen die dat wil kan het initiatief nemen. Daarvoor verzorgen we training en ondersteuning. Zodoende scheppen we de voorwaarden zodat iedereen zelf de middelen kan ontwikkelen die nodig zijn om de diepgewortelde problemen in onze samenleving te onderzoeken en op te lossen. We werken aan een, inclusieve, duurzame, rechtvaardige samenleving van mededogen en verbinding.

 

DOELSTELLINGEN

We willen in Nederland een beweging van ongeveer 500.000 mensen op de been brengen en ondersteunen. Mensen die bereid zijn om grote en kleine daden van burgerlijke ongehoorzaamheid uit te voeren, en riskante en nauwelijks riskante vreedzame acties. Een deel van deze mensen zal beschikbaar zijn om degenen die de acties uitvoeren, te ondersteunen. Wanneer dit eenmaal achter de rug is, brengen we een proces van democratische participatie op gang, onder meer om een beginselverklaring voor verandering en om een nieuwe grondwet op te stellen. Dit betekent werkelijk democratisch handelen in een economie die welzijn voorop stelt en die zo min mogelijk schade toebrengt aan mens en milieu.

 

DIEPER KIJKEN

Op dit moment wordt de structuur van onze beweging gevormd door iedereen die bereid is om bij te dragen.Terwijl we aan het groeien en ontwikkelen zijn, blijven we op weg naar een participatief, decentraal en inclusief proces. We nemen onszelf en ons handelen onder de loep – en we ontvangen graag feedback zodat we kunnen blijven leren, van onszelf en van anderen.

Lees hier meer over in dit document: Extinction Rebellion Campaign Overview – How We Organise Together

En hier kun je meer info vinden over RisingUp, waarin je meer kunt lezen over onze strategie, hoe we samen werken en een uitgebreide kijk op onze uitgangspunten en kernwaarden.