54 landen.
631 steden.
Duizenden rebellen.

Waarom we bestaan

Wereldwijd lijden mensen onder extreme weersomstandigheden en mislukte oogsten. Over de hele wereld zien we bosbranden, ijskappen die sneller smelten dan voorspeld, en de ondergang van hele ecosystemen. We bevinden ons midden in een ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om er iets aan te doen.

Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen en financieren die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen tot stand te brengen.

Wij eisen van de Nederlandse overheid:
 1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
 2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
 3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Wie zijn we

Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Wij zijn ouders, kinderen, studenten en grootouders die allemaal strijden voor een leefbare toekomst. In minder dan een jaar tijd, zijn we gegroeid van een kleine groep mensen tot een krachtige beweging van honderdduizenden rebellen wereldwijd.

Onze beweging

 1. WIJ HEBBEN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE OP VERANDERING

  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen

 2. WIJ RICHTEN ONS OP WAT NODIG IS

  Daarbij willen we 3,5% van de bevolking mobiliseren. Dit is de kritische massa die nodig is om een systeemverandering tot stand te brengen.

 3. WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN DUURZAME CULTUUR WAARIN PLAATS IS VOOR HERSTEL

  Ofwel: een gezonde, weerbare en veerkrachtige samenleving die meebeweegt met de omstandigheden.

 4. WIJ DAGEN ONSZELF UIT EN STELLEN HET VERRE VAN DUURZAME HUIDIGE SYSTEEM OP DE PROEF

  Door buiten onze comfort zone te treden en door in actie te komen voor verandering.

 5. WIJ HECHTEN WAARDE AAN LEREN EN REFLECTIE

  waarbij we een cyclus van actie, evaluatie en reflectie doorlopen waaruit we onze lessen kunnen trekken, nieuwe dingen kunnen leren en vervolgens weer over kunnen gaan tot actie. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

 6. IEDEREEN IS WELKOM EN WIJ WAARDEREN ALLES WAT JE MEEBRENGT

  We willen laagdrempelig zijn en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt binnen de beweging.

 7. WIJ ZETTEN ONS ACTIEF IN VOOR HET INPERKEN VAN MACHTSSTRUCTUREN

  In plaats van naar macht streven we naar gelijkwaardige en eerlijke participatie door iedereen.

 8. TERECHTWIJZINGEN EN BESCHULDIGINGEN VERMIJDEN WE

  We leven in een verre van duurzaam en zwaar toxisch systeem, maar niemand is daar individueel voor verantwoordelijk.

 9. WIJ ZIJN EEN GEWELDLOOS NETWERK

  Uitgangspunt van onze strategieën en tactieken is geweldloosheid. Wij zijn van mening dat dit de meest efficiënte manier is om tot fundamentele veranderingen te komen.

 10. AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE STAAN BIJ ONS CENTRAAL

  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om de bestaande politieke en economische macht op de proef te stellen. Iedereen die onze kernprincipes en waarden erkent en daarnaar handelt, kan namens Extinction Rebellion/RisingUp actie ondernemen!

We zijn georganiseerd als een gedecentraliseerde structuur van kleine autonome groepen. Deze structuur is bedoeld om gezag te verdelen over personen in rollen met duidelijke mandaten, waardoor die personen in staat worden gesteld om beslissingen te nemen en acties te ondernemen – zonder de noodzakelijke consensus van een groep. We gebruiken groepsbeslissing alleen wanneer dit nodig is en niet standaard omdat het drastisch langzamer kan zijn. Ondanks onze gedecentraliseerde structuur zijn we zeer coöperatief en vragen we altijd om de inbreng van verschillende mensen uit verschillende groepen voordat we belangrijke beslissingen nemen.

Deze structuur stelt ons in staat om snel te reageren op snel veranderende situaties en tegelijkertijd de waardevolle lessen die we onderweg leren te institutionaliseren. Het succes van onze structuur wordt bewezen door het feit dat duizenden mensen met succes lokale Extinction Rebellion-groepen over de hele wereld hebben gecreëerd, ontwikkeld en versterkt.

Mee doen?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Doe mee