86 landen.
1206 groepen.
Duizenden rebellen.

Waarom we bestaan

We bevinden ons midden in een ongekende crisis. Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen.

Dit is waar we voor strijden

Onze eisen

0. KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.*
1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

* We zijn bezig om ‘Eis Nul: Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen’ in onze beweging te implementeren. Deze zomer heeft een nationale People’s Assembly georganiseerd door Extinction Rebellion de implementatie van deze eis gesteund. We erkennen echter de fouten die XR in het verleden over dit onderwerp heeft gemaakt. Daarom willen we in een grassroots proces ook alle lokale groepen langsgaan, zodat we deze eis niet alleen officieel implementeren, maar ook echt integreren. Je kan meer lezen over eis 0 op demand0.nl.

Wie zijn we

 
Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Wij zijn ouders, kinderen, studenten en grootouders die allemaal strijden voor een leefbare toekomst. In korte tijd zijn we gegroeid van een kleine groep tot een krachtige beweging van honderdduizenden rebellen wereldwijd.
 
Sluit je aan
 
Check onze Facebook pagina
 

Onze beweging

We organiseren onszelf in kleine, autonome groepen over de hele wereld. Deze groepen zijn verbonden door een structuur die constant ontwikkelt doordat we groeien en leren. We werken aan het bouwen van een decentrale beweging die staat voor deelname en inclusiviteit. Iedereen die onze principes, waardes en missie ondersteunt is welkom:
 

 1. Wij Hebben een Gedeelde Visie op Verandering
  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.
 2. Wij Richten Onze Missie op wat Nodig Is
  Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.
 3. Wij Hebben Behoefte aan een Regeneratieve Cultuur
  oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.
 4. Wij Dagen ons Giftige Systeem en Onszelf Openlijk Uit
  Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering.
 5. Wij Hechten Waarde aan Reflectie en Leren
  Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.
 6. Wij Verwelkomen Iedereen en Alles wat je als Persoon Meebrengt
  Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 7. Wij Werken Actief aan het Inperken van Machtsstructuren
  Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen.
 8. Wij Vermijden het Beschuldigen en het te Schande Maken van Anderen
  Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel verantwoordelijk.
 9. Wij Zijn een Geweldloos Netwerk
  Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.
 10. Wij Baseren ons op Autonomie en Decentralisatie
  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan.

Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaarden kan namens Extinction Rebellion in actie komen.
Lees hier de uitgebreide versie (in het Engels).

De aarde staat in brand.

Honderden jaren van uitbuiting en vernietiging hebben ons naar de afgrond gebracht. Over de hele planeet verliezen mensen hun leefwijze, leefomgeving en levens. We hebben nog maar een paar jaar om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden, als we niet al te laat zijn. De zesde massale uitstervingsgolf is begonnen. Wat we de komende paar jaar doen bepaalt de toekomst van het leven op Aarde.

Wij zijn mensen uit alle hoeken van het land, van verschillende leeftijden en achtergronden. Wat ons bindt is een diepe zorg om de klimaat- en ecologische crisis en het leven op Aarde. Wij zijn grootouders, ouders en kinderen die deel uitmaken van een internationale beweging die strijdt voor een leefbare en rechtvaardige planeet.

Verbinding
We worden gedreven door een diep gevoel van verbondenheid met het leven op onze planeet. Te lang hebben westerse regeringen en bedrijven het belang van witte, rijke, en machtige mannen boven dat van de rest van de mensheid en de niet-menselijke natuur geplaatst. Het westerse wereldbeeld moet kantelen. We kunnen de klimaat- en ecologische crisis niet aanpakken zonder op een andere manier naar onze verhouding met de planeet te kijken. Het is een illusie te denken dat de mens gescheiden kan worden van de rest van de natuur. Of dat we die straffeloos kunnen overheersen.

Systeemverandering
Oneindige groei op een eindige planeet is onmogelijk. Elk economisch systeem dat daarop gebaseerd is, is gedoemd te mislukken en leidt onvermijdelijk tot vernietiging van de planeet. De huidige economie is onvrij, ongelijk en ondemocratisch. Een kleine minderheid consumeert veel meer dan onze planeet aankan, en schermt zich af van de gevolgen. Deze problemen zijn niet los te zien van het systeem. Daarom moeten we het systeem veranderen. Er is een nieuwe economie nodig, die zich afspeelt binnen de grenzen van de planeet en is gebaseerd op democratie, rechtvaardigheid en veerkracht.

Klimaatrechtvaardigheid
Het aanpakken van de klimaatcrisis gaat over veel meer dan het terugdringen van broeikasgassen. Om als soort te overleven en bloeien moeten we op zoek naar een nieuwe manier van samenleven. We kunnen ons niet uit elkaar laten drijven door een politiek van verdeel en heers. Solidariteit met al die groepen die al jaren vechten voor rechtvaardigheid is niet alleen het goede om te doen, maar in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid keihard nodig. Het systeem dat de klimaat- en ecologische crisis veroorzaakt is hetzelfde systeem dat racisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking en uitbuiting creëert. We kunnen de klimaatcrisis niet bestrijden zonder op te komen voor klimaatrechtvaardigheid!

Politieke verandering
De klimaatwetenschap en de geleefde kennis van Inheemse volkeren over de hele wereld is overduidelijk. De bevolking geeft in grote meerderheid aan dat de klimaatcrisis één van de grootste, zo niet dé grootste uitdaging van onze tijd is. Toch weigeren regeringen over de hele wereld eerlijk te zijn over de klimaatcrisis of deze serieus aan te pakken. Door de kortetermijnbelangen van de allerrijksten op de eerste plaats te zetten, spelen ze russische roulette met de Aarde en haar bewoners. De overheid moet de feiten onder ogen zien en deze existentiële bedreiging bestrijden.

Opstand voor het leven
Ons economische en politieke systeem drijft de Aarde naar de vernietiging. Daarom staan wij op om het leven op Aarde te beschermen. Wij roepen iedereen op zich bij ons aan te sluiten!

We overtreden bewust, vreedzaam de wet met acties om aandacht te vragen voor de vernietiging van de Aarde.

Gesteund door de geleefde kennis van Inheemse volken over de hele wereld en de overgrote consensus in de wetenschap roepen wij gewetensvol, en in vol bewustzijn van de gevolgen, een staat van Rebellie uit tegen onze overheid.

We rebelleren in solidariteit met iedereen in het centrum van de klimaat- en ecologische crisis.

We rebelleren uit een diepe liefde voor de Aarde en haar bewoners.

We rebelleren voor het leven

Extinction Rebellion is in beweging. Regelmatig komen we bij elkaar om onze strategie te updaten. Eind 2022 hebben we een nieuwe langetermijnstrategie gemaakt.

Begin 2020 dwong de Coronapandemie ons de geplande Rebellie af te lasten. In twee online open vergaderingen bespraken we hoe we ons als beweging konden verhouden tot Covid-19. Vervolgens maakten we in een uitgebreid proces met een enquete, input vanuit de themacirkels en twee open vergaderingen de strategie voor het komende jaar.

Begin 2021 werd in een uitgebreid proces met input van de strategiecirkel, een enquete onder 300 rebellen en een open vergadering de strategie voor een langdurige, decentrale Lenterebellie gemaakt. In de zomer organiseerde de strategiecirkel een open vergadering over de strategie voor het komende jaar en de Rebellie in het najaar. De geupdate strategie werd samengevat in een poster. In de geupdate strategie werd sociale rechtvaardigheid centraal gesteld door het toevoegen van een onderliggende basiseis: EIS NUL: klimaatrechtvaardigheid voor iedereen.

In een open vergadering georganiseerd door de samenwerkingscirkel onderzochten we hoe Extinction Rebellion NL actief onderdeel kan zijn van een beweging van bewegingen. Zie hier de uitgewerkte samenwerkingsstrategie van XR.

In deze communicatiestrategie werkte de mediacirkel uit hoe we onze principes, eisen en acties effectief kunnen communiceren.

We zijn georganiseerd als een gedecentraliseerde structuur van kleine autonome groepen. Deze structuur is bedoeld om gezag te verdelen over personen in rollen met duidelijke mandaten, waardoor die personen in staat worden gesteld om beslissingen te nemen en acties te ondernemen – zonder de noodzakelijke consensus van een groep. We gebruiken groepsbeslissing alleen wanneer dit nodig is en niet standaard omdat het drastisch langzamer kan zijn. Ondanks onze gedecentraliseerde structuur zijn we zeer coöperatief en vragen we altijd om de inbreng van verschillende mensen uit verschillende groepen voordat we belangrijke beslissingen nemen.

Deze structuur stelt ons in staat om snel te reageren op snel veranderende situaties en tegelijkertijd de waardevolle lessen die we onderweg leren te institutionaliseren.

Lees meer…

Mee doen?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR