Verklaring van de Rebellie

15/04/2019

Credit: Catharina Gerritsen

Extinction Rebellion declameert op Het Plein in Den Haag de Verklaring van de Rebellie.

Den Haag, 15 april 2019 – Wereldwijd zijn vandaag duizenden burgers en klimaatactivisten van Extinction Rebellion de straat opgegaan om de Verklaring van de Rebellie kenbaar te maken. Op het Plein in Den Haag kwamen honderden rebellen van Extinction Rebellion bijeen om onze opstand aan te kondigen. Om de verwoestende realiteit van klimaatontwrichting te symboliseren kleurden zij Het Plein rood in de symbolische actie: ‘Het Bloed van Onze Kinderen’. Dit is het begin van een wekenlange serie acties van Extinction Rebellion van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij eisen van de Nederlandse overheid dat zij de waarheid vertelt over de ecologische crisis, échte maatregelen neemt en een Burgerkamer installeert.

“Zeker op binnenlands niveau doet de politiek nog steeds veel te weinig om de catastrofale gevolgen van klimaatverandering af te wenden,” zegt woordvoerder Tiem van der Deure. “De politici missen overtuiging en daadkracht.  We zien nu al de rampzalige gevolgen van klimaatverandering in landen als Mozambique en Iran. Toekomstige generaties wordt het recht op een leefbare, gezonde planeet ontnomen, alleen maar voor financieel gewin op de korte termijn en politiek eigenbelang. Onze rebellie niet zal stoppen totdat aan onze eisen voldaan is.” Sprekers Raki Ap en Peter Merry sommeerden onze beleidsmakers om te handelen naar de urgentie van de situatie. De tekst van de Verklaring van de Rebellie en onze eisen zijn te vinden op de website van Extinction Rebellion.

De komende weken zullen wij wetten breken en het dagelijks leven ontregelen. Wij willen de politiek en het bedrijfsleven confronteren en eisen de actie die nodig is om de ecologische crisis niet verder te laten ontsporen. Met deze publieke aankondiging willen wij iedereen in Nederland laten weten dat de rebellie begonnen is. Wij willen hen inspireren om samen met ons in actie te komen. Wij zijn bereid onze vrijheid op te offeren om de defecten van het huidige systeem bloot te leggen en onze lijdende wereld te redden.

Extinction Rebellion is een beweging die eind 2018 in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan. In Nederland hebben lokale groepen in tien steden acties aangekondigd, zoals in Amsterdam, Maastricht, Groningen, Utrecht en Leiden. Morgen is de volgende actie gepland, een bezetting van een gebouw in Den Haag. Het is een beweging van alle leeftijden en achtergronden, met veel jonge mensen die samen op een geweldloze manier actie willen voeren en verandering bewerkstelligen voor hun eigen toekomst en die van toekomstige generaties. We willen een wereld verwezenlijken waarin onze samenleving en de natuurlijke gemeenschappen op een vruchtbare manier. De Verklaring van de Rebellie is vandaag afgekondigd in 33 landen in meer dan tachtig steden. Rebellie doet leven, het is nodig, voor iedereen.

Credit: Catharina Gerritsen

Verklaring van de Rebellie

“To love truth for truth’s sake is the principal part of human perfection in this world, and the seed-plot of all other virtues”

“De waarheid willen kennen omwille van de waarheid, dat is de kern van menselijke perfectie, en het zaadje waaruit alle andere deugden groeien” —John Locke

 

Het zijn donkere tijden.

De mensheid is verzeild geraakt in de diepste crisis ooit. Als we niet nu alle zeilen bijzetten, stevenen we in noodtempo af op de verwoesting van alles wat ons lief is: onze samenleving met alles wat er leeft, staat, groeit, bloeit, inclusief onze kinderen, onze toekomst, onze planeet.

De wetenschap windt er geen doekjes om: we bevinden ons midden in de zesde massa-extinctie en zijn meer dan hard op weg naar een planetaire catastrofe als we niet nu, snel, adequaat en doortastend het roer omgooien.

De biodiversiteit neemt in ongekend snel tempo af, wereldwijd. De zeeën zitten vol microplastic en gif, zijn verzuurd en de zeespiegel stijgt. Door overstromingen en woestijnvorming worden steeds grotere gebieden onleefbaar en zwellen de stromen klimaatvluchtelingen aan.

De lucht die we inademen is vervuild: zelfs ongeboren kinderen hebben er last van. Tienduizenden mensen per jaar sterven eraan. Door teveel stikstof in de bodem, neemt de biodiversiteit in ongekend tempo af.
Intussen is de temperatuur op aarde al zo snel aan het oplopen dat we de gevreesde kantelpunten bereiken, waardoor er steeds meer broeikasgassen de lucht in gaan. We zien het onder onze ogen gebeuren: bosbranden woeden steeds heftiger en langer, super-stormen zijn frequenter en steeds onvoorspelbaarder, permafrost smelt waardoor methaan – een broeikasgas dat vele malen sterker is dan CO2 – de lucht in gaat, hongersnoden volgens elkaar snel op door steeds langer wordende perioden van ongekende droogte waardoor enorme tekorten aan voedsel en drinkwater ontstaan.

Ontkennen kan niet meer: niet alleen ons land maar de hele planeet, en alles wat daarop groeit, bloeit en leeft, dreigt verloren te gaan door deze klimaat- en ecologische crisis van ongeëvenaarde omvang.
Als rationele wezens uitgerust met een ethisch kompas, morele waarden en normen, een geloof of een spiritueel bewustzijn, kunnen we niet anders dan alles doen wat in ons vermogen ligt om het tij te keren, om te redden wat er te redden valt.

Omwille van genoemde waarden en het feit dat de wetenschap geen ruimte voor twijfels laat, is het onze plicht om op te staan, in actie te komen en ons in te zetten voor de veiligheid van onszelf, onze kinderen, onze samenleving en de toekomst van het leven op aarde.

We kunnen niet anders. Ons geweten, ons plichtsbesef en ons verstand laten geen ruimte voor keuze: We staan op tegen onze overheid, haar laksheid, haar kortzichtigheid waardoor zij keer op keer de hand boven het hoofd houdt van multinationals en organisaties die onze toekomst bedreigen in plaats van te kiezen voor het algemeen belang en de leefbaarheid van onze planeet.

Door het doorgedraaide neo-liberalisme is de democratie verbrijzeld en de facto is ook onze overheid medeplichtig aan de verwoesting van de planeet: de overheid handelt immers niet in het algemeen belang maar ten gunste van kortetermijnbelangen en de winsten van industrie, multinationals, bedrijfsleven, het grootkapitaal en de superrijken.

Onze regering houdt zich niet aan haar zorgplicht en schendt het sociaal contract. Zelfs een wet die ecocide strafbaar maakt bestaat nog niet. Onze overheid beschermt ons niet, denkt niet aan onze toekomst maar vooral aan eeuwige economische groei op een begrensde planeet. Een ideaal recept voor gegarandeerde verwoesting van alles wat ons lief is en wat ons leven op aarde mogelijk maakt.

Daarom hebben wij als burgers het recht om verhaal te halen. Om een goed functionerende en rechtmatige democratie te eisen. Evenals adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat het tij wordt gekeerd en de schade zoveel mogelijk beperkt. Onze toekomst dient veilig gesteld te worden.
Het is niet alleen ons recht, maar ook en vooral onze plicht om ons te verzetten tegen de door het kapitalisme en het neoliberale systeem in gang gezette en ver gevorderde pad naar de ondergang en de destructie van het leven op aarde.

Hierbij verklaren wij het sociaal contract geschonden. Onze overheid heeft zich niet gehouden aan haar plicht om te zorgen voor haar burgers en heeft keer op keer nagelaten om adequaat te reageren. En blijft dat tot op de dag van vandaag doen. Daarom vragen wij aan iedereen, aan iedere vrije en bezorgde burger om samen met ons op te staan. Wij laten van ons horen. We hebben geen keuze. We moeten wel.

Wij willen gehoord worden. In het belang van de mensheid en het voortbestaan van onze planeet. 
Wij willen oplossingen die gebaseerd zijn op feiten en expertise. Daarom vragen wij om een burgerberaad dat een doorslaggevende stem krijgt in het vinden van oplossingen voor deze dreigende wereldwijde en verwoestende ramp.

Wij willen geen stervende planeet doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom kunnen wij niet anders dan NU in actie komen.

U hoeft niet bang van ons te zijn: onze acties zijn altijd geweldloos en vreedzaam. Wij staan hier omdat we intens houden van het leven, onze medemens, ons land, deze aarde.
Wij staan hier voor u en voor ons. Voor het leven.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join